torstai 10. huhtikuuta 2014

MITÄ EUROOPAN UNIONIN TILALLE?


MITÄ EUROOPAN UNIONIN TILALLE?

Kommunistisen Manifestin esipuheessa v. 1883 saksalaiseen painokseen Friedrich Engels julkituo Manifestin perusajatuksena sen, että ”kunkin historiallisen ajanjakson taloudellinen tuotanto ja siitä välttämättömästi johtuva yhteiskuntarakenne muodostavat perustan tämän ajanjakson poliittiselle ja älylliselle historialle; että tämän mukaisesti koko historia on ollut (maan ikivanhan yhteisomistuksen hajoamisen jälkeen) luokkataistelujen historiaa, riistettyjen ja riistävien, hallittujen ja hallitsevien luokkien välisten taistelujen historiaa yhteiskunnallisen kehityksen eri asteilla ja että tämä taistelu on nyt saavuttanut asteen, jossa riistetty ja sorrettu luokka (proletariaatti) ei voi enää vapauttaa itseään sitä riistävästä ja sortavasta luokasta (porvaristo) vapauttamatta samalla ainiaaksi koko yhteiskuntaa riistosta, sorrosta ja luokkataistelusta – tämä perusajatus on lähtöisin ainoastaan ja yksinomaan Marxilta.

Neuvostoliiton hajottua v. 1991 Euroopan unioni on paisunut 24 vuodessa 28 jäsenvaltion suuruiseksi valtioliitoksi. Sen jäsenistä 22 kuuluu lisäksi Yhdysvaltain johtamaan sotilasliitto Natoon. Presidentti Tarja Halosen mukaan ”yhteistyö Naton kanssa on ollut tarpeellista unionin toimintavalmiuden aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.” Toisin sanoen Nato-yhteistyö on toiminut tärkeänä osana EU:n väkivaltakoneistoa.

Euroopan unionista on muodostettu Euroopan kapitalistien vankka valtion piirteitä omaava yhteistyöjärjestö, jonka kautta nämä toteuttavat pääomien, työvoiman, palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta eli vapaata markkinataloutta Euroopassa. Kunkin jäsenvaltion hallitseva luokka on luovuttanut käytännössä kansallisen lainsäädäntövaltansa sekä talous- ja ulkopolitiikkansa tämän kapitalistien etujärjestön haltuun. Eurooppalaisten pankkien pelastaminen verovaroilla ei ollut humanismia, vaan se oli elvyttävää eurokapitalismia. Euroopan unionissa vallitsevat ylikansalliset kapitalistiset tuotantosuhteet. Puheet vihertävästä ja sosiaalisesta markkinataloudesta ovat läpinäkyviä valheita.

Euroopan unioni on ominut itselleen useita imperialistisen valtion piirteitä, vaikka se ei olekaan mikään valtio. Unionille on keskeistä mm. tuotannon ja pääomien keskittyminen, pankkipääoman sulautuminen yhteen teollisuuspääoman kanssa, pääomien vienti jäsenmaista halpatuotantomaihin sekä niiden siirtäminen veroparatiiseihin ja osallistuminen maailman raaka-ainevarojen uusjakoon. Se on myös maailman suurin aseiden viejä. Eurooppalaiset kapitalistit jakavat keskenään unionin sisäiset markkinat. Suomessa tämä ilmenee mm. kunnallisten palveluiden siirtymisenä kilpailutuksen myötä ulkomaisten yhtiöiden kontolle ja pörssiin vietyjen valtionyhtiöiden joutumisena kansainvälisten sijoittajien käsiin. Euroopan unioni sekaantuu mielellään siihen kuulumattomien maiden sisäisiin asioihin. Se on osallistunut aseellisiin konflikteihin Afrikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi sen Nato-jäsenet ovat ottaneet osaa aktiivisesti USA:n johtamiin sotilaallisiin hallitustenkaatajaisiin. 

Useissa jäsenmaissa vasemmistoparlamentaarikot suhtautuvat hämmästyttävän myönteisesti tähän kapitalistiseen valtiosopimukseen kuten Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja, joka pitää EU:ta demokraattisena, ihmisoikeuksia kunnioittavana ja oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutuvana arvoyhteisönä.

Unionin jäsenvaltioiden työväenluokkaa ja vähäosaisia yhdistää yhteinen vihollinen – kapitalismi, joka ilmenee unionin jäsenmailtaan edellyttämänä uusliberalistisena talouspolitiikkana. Sille on ominaista julkisten palveluiden supistaminen, yhteiskunnan omistaman tuotantotoiminnan yksityistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ankara karsiminen, pysyvä suurtyöttömyys ja kansalaisten lisääntyvä syrjäytyminen yhteiskunnasta. Kapitalismi ei ole kestävää kehitystä kantava yhteiskuntamuoto.

Kapitalistien hallinnoimalle Euroopan unionille on luotava uskottava vaihtoehto. Euroopan unionin jäsenvaltioiden työväenluokan tehtävänä on liittyä yhteen ja perustaa kansainvälinen kapitalismin vastainen liitto, joka vapauttaa sen sitä kuppaavasta ja alistavasta kapitalistiluokasta sekä vapauttaa samalla ainiaaksi koko unionin alueen riistosta, sorrosta ja luokkataistelusta.

Eurooppaa on muutettava yhteisvoimin siten, että se muuttuu kansainvälisten suuryhtiöiden etuja ajavan Euroopan unionin Euroopasta ihmisten enemmistön etuja ajavaksi ja ylläpitäväksi Euroopaksi, joka katkaisee suhteensa sotilasliitto Natoon. Sosialismi on erottamaton osa työväenliikettä ja ihmiskunnan tulevaisuutta.
Euroopan sosialististen tasavaltojen valtioliiton puolesta: Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen!

Matti Laitinen
8.4.2014

lauantai 5. huhtikuuta 2014

KOLMEN KERROKSEN VÄKEÄ


KOLMEN KERROKSEN VÄKEÄ

Suomessa toimii limittäin kolme erilaista hyvinvointivaltiota – vaurauden, siedettävyyden ja niukkuuden hyvinvointivaltiot. Tämän tosiasian todentamiseksi ei tarvitse perustaa erillistä Niukkuuden ja pahoinvoinnin laitosta. Seuraavassa tarkastellaan näitä hyvinvointivaltiotyyppejä niiden urbaanissa toimintaympäristössä.

Vaurauden hyvinvointivaltio

Vaurauden hyvinvointivaltio on Suomen poliittisen ja taloudellisen eliitin hyvinvointivaltio. Tämän hyvinvointivaltiovaltion hyvinvointipalvelut kohdistuvat vain suomalaisten pienelle vähemmistölle. He elävät pitkään ja vauraudessa sekä voivat hyvin. He nauttivat terveellistä ravintoa, huolehtivat terveydestään yksityissektorin terveyspalveluja hyödyntäen sekä asuvat tilavissa ja hyvinvarustetuissa huoneistoissa omissa kaupunginosissaan. He maksavat pääomatuloistaan vähän veroa ja siirtävät tulojaan veroparatiiseihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöpolitiikka ei koske koskaan heitä. Poliittinen ja taloudellinen valta yhteiskunnassa on heidän käsissään. He eivät joudu koskaan vastuuseen tekemistään talouspoliittisista päätöksistä. Euroopan unioni ajaa heidän asiaansa. Omistaessaan tuotantovälineet he kuvittelevat olevansa muiden yläpuolella, vaikka ilman heitäkin muut ihmiset tulisivat vallan mainiosti toimeen. Heidän lapsensa perivät sosiaalisesti heidän yhteiskunnallisen asemansa.

Siedettävyyden hyvinvointivaltio

Siedettävyyden hyvinvointivaltio on ansiotyössä toimivien palkkatyöläisten hyvinvointivaltio. He muodostavat suurimman väestönosan yhteiskunnassa. He ovat tämän keon työläisiä ja sotilaita. Osa heistä elää toivossa päästä kipuamaan vaurauden hyvinvointivaltioon. Osa heistä luisuu ajoittain tai pysyvästi niukkuuden hyvinvointivaltioon. Puolet heistä kuvittelee Euroopan unionin ajavan heidän etujaan. Heidän tärkein tehtävänsä on vaurauden hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja turvaaminen. He elävät siedettävästi. Asuntovelkojen maksaminen ja korkeat elämisen kustannukset pitävät heidät nuhteessa ja kurissa. He syövät viikonlopulla paremmin ja arkisin tarjousten suomaa kotiruokaa. Työterveydenhuolto huolehtii heidän terveydestään. He asuvat perheineen omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa lähiöissä.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöpolitiikka koskee aina heitä, koska he toimivat verotuksen kautta sen rahoittajina. Heidän äänensä ovat tärkeitä edustuksellisen näennäisdemokratian ja vapaan markkinatalouden uskottavuuden kannalta.

Niukkuuden hyvinvointivaltio

Niukkuuden hyvinvointivaltio on Suomen vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten hyvinvointivaltio. He koostuvat matalapalkka-aloilla työskentelevistä ihmisistä, opiskelijoista, maahanmuuttajista, pitkäaikaistyöttömistä, vammaisista, vajaakuntoisista, yhteiskunnasta syrjäytyneistä ja kansaneläkkeen perusosaa saavista vanhuksista. Heille on ominaista, että heidän toimeentulonsa jää EU:n köyhyysrajan alle tai on niukasti sen yli. He asuvat yleensä kaupungin vuokra-asunnoissa, mielenterveyskuntoutujien tukiasunnoissa, palvelutaloissa, asuntoloissa tai ovat vailla vakinaista asuntoa. Terveyskeskukset huolehtivat heidän terveydestään, jos heillä on varaa maksaa poliklinikkamaksu. Heidän ravintonsa koostuu halvimmista elintarvikkeista, leipäjonon ruoka-avusta ja keräilytaloudesta. He joutuvat usein yhteiskunnallisten ongelmien syntipukeiksi. Säästöpolitiikka kohdistuu heihin rankimmin, koska valtaosa heistä on puolustuskyvyttömiä.  Heidän olemassaolonsa ja suurempi kuolleisuutensa on seurausta huonosti hoidetusta yhteiskuntapolitiikasta. Euroopan unionin alueella elää 120 miljoonaa köyhää ihmistä.

Jotta elämä olisi siedettävämpää ja oikeudenmukaisempaa sekä soljuisi solidaarisuuden hengessä, meidän työläisten tehtävä on hävittää Suomen hyvinvoinnin kolmesta kerroksesta kaksi tarpeetonta – vaurauden ja niukkuuden hyvinvointivaltiot – sekä sytyttää luokkatietoisuus valaisemaan siedettävyyden hyvinvointivaltiota.

Matti Laitinen

2.4.2014